BBMRI

Banka klinických vzorků - BBMRI_CZ, www.bbmri.org

Banka klinických vzorků je existující velkou infrastrukturou založenou a spravovanou Masarykovým onkologickým ústavem a je funkčně navázána na projekt OP VaVpI RECAMO. Banka klinických vzorků MOÚ jako české centrum byla certifikována řídícím výborem BBMRI jako asociovaná struktura a v budoucnu se stane českým koordinátorem české části panevropské infrastruktury výzkumu BBMRI (Biobanking and biomolecular resources research infrastructure) pod názvem BBMRI_CZ.

Cílem BBMRI_CZ je vytvořit pod gescí Biobanky MOÚ síť biobank v České republice, které budou dlouhodobě uchovávat biologický materiál pacientů za standardizovaných a akreditovaných podmínek. Součástí této sítě bude i vytvoření informačního systému biobank, který v budoucnu umožní i komunikaci českého ústředí BBMRI_CZ s dalšími evropskými biobankami.

Masarykův onkologický ústav organizuje nejen unikátní banku klinických vzorků nádorových onemocnění, ale disponuje i unikátním souborem technologií a znalostí k realizaci translačního výzkumu a jeho klinické aplikace včetně klinických zkoušek. Existuje zde know-how k provádění translačního výzkumu v oblasti buněčné biologie, molekulární onkologie a aplikované molekulární onkologie. V oblasti „biobanking“ bude Biobanka Masarykova onkologického ústavu, i v rámci BBMRI, umožňovat přístup ke klinickým vzorkům, případně k jejich analýzám tak, aby analýza archivovaného materiálu podporovala další vývoj metod prevence, diagnostiky a léčení.

Zapojené instituce:
  Indikátor projektu BBMRI_CZ stav na začátku projektu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 odhad stavu na konci projektu
Kapacita a obsazení Počet dovybavených biobank (MOÚ+LF1+LF HK+LF UP+LF Plzeň) 0 0 1 3 4 4 5 2
Počet nových biobank 0 0 2 1 0 1 0 3
Nárůst kapacity (tis. vzorků celkem) 0 30 50 60 70 72 150 70
LTS 0 5861 3475 9264 18740 20588 37077  
STS 0 41500 40300 43014 44173 45080 47022  
  0 43761 43775 52278 62913 65668 84099 70000
                 
bbmri recamo